wróć
 • do "artykuły" >
 • do strony głównej


 • skomentuj
 • napisz do nas
 • Natalia Dueholm

  Edukacja domowa a prawa międzynarodowe
      Edukacja domowa jest normalną formą edukacji w wielu krajach świata. Reguluje ją (lub nie reguluje) prawo danego kraju (lub stanu czy prowincji), a także rozpoznaje prawo międzynarodowe. Niech rząd polski, który podpisuje umowy międzynarodowe wstydzi się walcząc z rodzicami edukującymi domowo.


  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948 r. | tutaj >>>
      Art. 26 punkt 3: Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.


  Europejska Konwencja Praw Człowieka, 1950 r. (oficjalna nazwa Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowana przez Polskę w 1992 r.)
    tutaj >>>
      Art. 9 ustęp 1: Każdy ma prawo do wolności, myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.


  Protokół Pierwszy do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 1952 r., Polska ratyfikuje w 1994 r.
    tutaj >>>
      Art. 2: Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki .W wykonywaniu wszelkich funkcji w dziedzinie wychowania i nauczania Państwo będzie szanowało prawa rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.


  Konwencja o Prawach Dziecka, 1989 r., ratyfikowana przez Polskę w 1991 r.
    tutaj >>>
      Art. 18:
      1. Państwa - Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski.
      2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa - Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi.


  Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej, 2000 r.
    tutaj >>>
      Art. 9 ustęp 1: Każdy ma prawo do wolności, myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.


  ONZ i organizacja Right to Education
    tutaj >>>
      Katarina Tomasevski z Organizacji Right to Education posiada mandat Komisji Praw Człowieka ONZ, która jest Specjalnym Sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka ONZ ds Prawa do Edukacji powiedziała w dorocznym raporcie (Annual report of the Special Rapporteur on the right to education, rezolucja 2001/29):
      „Pojęcie edukacji domowej (homeschooling) jest nieznane w wielu krajach, a tym bardziej brak mu regulacji prawnych. Jego stosowanie w świetle praw dziecka wydaje się mocno spóznione, a Specjalny Sprawozdawca przestudiuje jego wymiary odnoszące się do praw człowieka i przedłoży je w raporcie Komisji [Praw człowieka]” („The notion of home schooling is unknown in many countries, let alone regulated. Its examination through the lens of the rights of the child seems long overdue, and the Special Rapporteur will study its human rights dimensions and report to the Commission.”)


      Chyba już pora, aby Polska stała się krajem prawdziwego prawa do edukacji i rozpoznała prawnie edukację domową jako formy niepublicznej szkoły (domowej) i uwzględniła tę formę explicite w Ustawie o oświacie ( w art. 16. w ust. 5). Ustawa ta zmieniana jest kilka razy w roku, więc chyba nie powinno być problemu z kolejnym małym dopiskiem na rzecz rodziców chcących nauczać własne dzieci?
  Natalia Dueholm • skocz do góry